میز خدمت کسب وکارهای نوپای فناورانه

میز خدمت کسب وکارهای نوپای فناورانه، کار مشترک مجمع تشکل‌های دانش بنیان ایران، وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین بنیاد بین‌المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی است که می‌کوشد در راستای نشر دانش و توسعه زیست بوم نوآوری و کمک به هسته‌ها و شرکت‌های نوپا به ارایه خدمات مرتبط بپردازد.

خدمات ما